Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Laurel Landmarks, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop de Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de Opdrachtnemer zich jegens een andere partij, de Opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van de organisatie van de Opdrachtgever advieswerkzaamheden te (doen) verrichten. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als wederpartij van de Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een opdracht.

 

1.3 Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met de Opdrachtgever heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in 1.2.

 

1.4 Derde(n): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens Opdrachtnemer (mede) belast is met de uitvoering van de opdracht.

 

1.5 Partijen: de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en eventuele derde(n).

 

  1. Algemeen

2.1 Alle opdrachten worden terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Opdrachtnemer.

 

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de Opdrachtnemer werkzaam zijn.

 

2.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van medewerkers van de Opdrachtgever en zijn directie.

 

2.4 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


  1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1 Alle opdrachten in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane werkzaamheden en offertes van de Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tot opdrachten strekkend tot het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever met in begrip van alle daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

3.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 

3.3 Als enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is, dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

3.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

3.5 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

3.6 Indien de Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

  1. Offerte en bepalingen

4.1 Alle offertes van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 

4.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

4.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.

 

4.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is de Opdracht-nemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

 

4.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

  1. Totstandkoming overeenkomst van opdracht

5.1 De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende overeenkomst van opdracht dan wel de opdrachtbevestiging en de op basis van wet- en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door Opdrachtnemer zijn ontvangen.

 

5.2 De overeenkomst van opdracht is de schriftelijke wilsovereenstemming tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer die daar waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht bevat:

– een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht;
– het beoogde doel van de opdracht;
– (het deel van) de organisatie waarop de opdracht betrekking heeft;

– wederzijdse organisatorische verhoudingen en gezamenlijke werkwijzen;

– de beperkingen van de opdrachtuitvoering;

– de keuze van de door de Opdrachtnemer in te zetten opdrachtuitvoerders en de door de Opdrachtgever in te zetten medewerkers alsmede de aanwijzing van een projectleider en contactpersonen;

– procedure(s) voor de beheersing van het adviesproces;

– de instanties, groepen of personen aan wie voorafgaand, tijdens en na de opdracht informatie dient te worden verschaft;

– een indicatie van de tijdsduur die nodig is voor de uitvoering van de opdracht, de fasering van de tijdsduur en de wijze van handelen indien de werkelijke duur afwijkt van de indicatie;

– de bepaling van de persoon of personen aan wie de Opdrachtnemer adviseert en aan wie en op welke wijze wordt gerapporteerd over het verloop van de opdracht;

– een kostenraming en de wijze van handelen indien de werkelijke kosten de raming overschrijden;

– de honoreringsslag en de wijze van facturering;
– de handelswijze bij inschakeling van derden en de facturering daarvan;
– indien van toepassing, de eigendoms- en auteursrechten;

– de nabespreking en evaluatie van de opdracht;

– de gewenste dan wel noodzakelijke nazorg.

 

5.3 Indien de overeenkomst in verschillende fasen wordt uitgevoerd kan de Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

  1. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de vorm en op de wijze als gevraagd aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

 

6.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

6.3 Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 

6.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de Opdracht-nemer verstrekte gegevens en informatie.

 

6.5 Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, stelt de Opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever ter beschikking, die bij de werkzaamheden van de Opdracht-nemer betrokken (zullen) zijn.

 

6.6 Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, stelt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer dan wel door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden kosteloos een eigen werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die in redelijkheid nodig zijn om op locatie een opdracht uit te kunnen voeren, ter beschikking.

 

  1. Geheimhouding

7.1 Opdrachtnemer neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de Opdrachtgever die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, de Opdrachtgever de Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen is verkregen. Opdrachtnemer dient alle in het kader van de opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

 

7.2 De Opdrachtgever, mag zonder toestemming van de Opdracht-nemer, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen of opinies van de Opdrachtnemer, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op de Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

 

  1. Intellectueel eigendom

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

8.2 Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

 

  1. Uitvoering van de opdracht

9.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens Opdrachtnemer.

 

9.2 De verplichting als bedoeld in 9.1 heeft het karakter van één inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht expliciet en schriftelijk overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slecht voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief vaststelbaar is (resultaatverplichting). Indien de schriftelijke resultaatverplichting niet aan de voorgaande cumulatieve vereisten voldoet, komt aan de Opdrachtgever geen beroep toe op de resultaatverplichting van de Opdrachtnemer. Hetzelfde geldt indien het resultaat buiten de invloed van de Opdrachtnemer om niet wordt bereikt.

 

9.3 Opdrachtnemer kan na overleg met de Opdrachtgever één of meer derden inschakelen. In dat geval wordt de toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW nadrukkelijk uitgesloten. Inschakeling van derden mag de kwaliteit van de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Het inschakelen van derden kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met de Opdrachtnemer plaatsvinden.

 

9.4 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

 

9.5 Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdracht-uitvoering noodzakelijk wordt door toedoen van de Opdrachtgever, dan dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, dient dit als een aanvullende opdracht door de Opdrachtgever te
worden bevestigd. Indien Opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te worden.

 

9.6 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie. Te denken valt aan niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie. Onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur / apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie. Overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

 

10 Duur en afsluiting van de opdracht

10.1 De opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 

10.2 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de Opdrachtnemer worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de Opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Opdrachtnemer kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn daarom alleen fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.

 

10.3 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. De Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Indien de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

11 Opschorting, Ontbinding en Tussentijdse beëindiging

11.1 Partijen kunnen de opdracht opschorten, of de overeenkomst ontbinden dan wel tussentijds beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere additionele overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

 

11.2 Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot tussentijdse beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever indien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

 

11.3 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

11.4 Indien de opschorting of ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

11.5 Ingeval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

12 Honorarium

12.1 Indien voor de te verrichten werkzaamheden vormen van honorariumberekening worden gehanteerd anders dan de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten of een honorarium in een vast bedrag, dient daarvan in de overeenkomst met de Opdrachtgever een duidelijke omschrijving te worden opgenomen. Opdracht-nemer dient zich er dan van te vergewissen dat hiermee het belang van de Opdrachtgever is gediend en de eigen onafhankelijkheid blijft gewaarborgd.

 

12.2 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de overeenkomst expliciet aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend mits hierover expliciete en schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, wordt doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.

 

12.3 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal per jaar, of na volbrenging van de overeengekomen werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 

12.4 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- en regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

12.5 Indien de Opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van de Opdrachtnemer, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

13 Betalingsvoorwaarden

13.1 Betaling door de Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door de Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, in de valuta waarin door de Opdrachtnemer is gefactureerd. Opdracht-nemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

13.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over de het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

13.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

13.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

13.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van de Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de Opdrachtnemer gerechtigd van de Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien de Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

 

13.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve

van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

14 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij dat betrokken is (geweest) bij de opdracht, in dienst nemen of anderszins voor hem of een ander werkzaam laten zijn, dan in overleg met de wederpartij.

 

15 Aansprakelijkheid

15.1 Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.

 

15.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

 

15.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste en/of volledige informatie welk opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

 

15.4 De totale aansprakelijk van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

 

15.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

15.6 Buiten de in artikel 15.4 genoemde aansprakelijkheid rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

 

15.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

 

16 Vrijwaring

16.1 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien de Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden de Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

17.2 De rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
17.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond.

 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

 

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

 

 

Laurel Landmarks

Geulhemmerweg 5b

6325 PH Berg en Terblijt

+31 (0)6 – 23146476

info@laurel-landmarks.nl

www.laurel-landmarks.nl